Schoolraad

De schoolraad bestaat uit 3 geledingen: de vertegenwoordigers van de leerkrachten, van de ouders en van de lokale gemeenschap. Voor advies en/of overleg kunnen vertegenwoordigers van het schoolbestuur in de vergadering worden gevraagd. Elke geleding heeft zijn eigen inbreng.

De schoolraad verleent aan het schoolbestuur advies over het studieaanbod, de bepaling van het profiel van de directeur, samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen, vaststelling van het nascholingsbeleid, het beleid inzake projecten en experimenten.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het opstellen of wijzigen van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, het schoolwerkplan, het beleidscontract tussen school en CLB, de jaarplanning van extra-murosactiviteiten, criteria voor de aanwending van lestijden, het welzijns- en veiligheidsbeleid op school,...